BHP

BHP

Instruktaż ogólny

Każdy pracodawca przy zatrudnianiu nowego pracownika ma obowiązek niezwłocznego przeszkolenia go pod kątem ogólnych zasad bhp i ppoż oraz udzielania pierwszej pomocy, zapoznania go z oceną ryzyka zawodowego i przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego. Niedopełnienie powyższych obowiązków stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Ustawa z 26 czerw ca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).

Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez pracownika służby bhp lub osobę pełniącą zadania tej służby lub przez specjalistę z zewnątrz. Instruktaż ogólny jest ważny rok, po tym czasie pracownik musi przejść szkolenie okresowe. Osoby kierujące pracownikami szkolenie okresowe przechodzą w okresie 6 miesięcy od szkolenia wstępnego. Celem instruktażu ogólnego jest: zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bhp i ppoż zapoznanie pracownika z jego prawami i obowiązkami wobec pracodawcy wynikającymi z Kodeksu Pracy zapoznanie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie dla pracowników administracyjno – biurowych

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjno biurowych szkół, uczelni wyższych i innych placówek oświatowych, służby zdrowia i innych pracowników pracujących na co dzień przed monitorem komputera.

Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat. Program szkolenia obejmuje między innymi: ocenę zagrożeń związanych z wykonywaną pracą kształtowanie pracy zgodnie z warunkami BHP postępowanie w razie zaistnienia wypadku Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych

Szkolenie dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Na szczególną uwagę pracodawców zasługują stanowiska robotnicze, na których występuje najwięcej zagrożeń związanych z wykonywaną pracą i najczęściej dochodzi do wypadków. Pracownicy oprócz przepisów i zasad BHP uczą się sprawnego postępowania w razie wystąpienia zagrożenia czy wypadku oraz metod ochrony przed zagrożeniami.

Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 3 lata, a gdy są to stanowiska, na których występują szczególne zagrożenia – nie rzadziej niż raz na rok. Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych.

Szkolenie dla kadry inżynieryjno – technicznej

Pracownicy tej grupy zazwyczaj sprawują funkcje decydujące w zakładach pracy o bezawaryjnym funkcjonowaniu oraz rozwoju danego zakładu. Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia obejmuje między innymi: ocenę zagrożeń w procesach pracy organizację stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii metody likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy Czas trwania szkolenia to 16 godzin dydaktycznych.

Szkolenie dla kadry zarządzającej

Jest to szkolenie okresowe skierowane do właścicieli firm i zakładów, dyrektorów, prezesów, kierowników i innych osób kierujących pracownikami. Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach kierowniczych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat. Celem szkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja wiedzy z dziedziny:

Oceny zagrożeń oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami występującymi w procesach pracy Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z ich stanowiskiem pracy Kształtowania bezpiecznych warunków pracy Czas trwania szkolenia to 16 godzin dydaktycznych.