Nowe przepisy ws. bhp przy urządzeniach energetycznych

Nowe przepisy ws. bhp przy urządzeniach energetycznych

Nowe przepisy ws. bhp przy urządzeniach energetycznych

Pracę nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych trwały od 2018 r. W końcu doczekały się ogłoszenia i wejdą w życie 26 marca 2020 r.

Nowe rozporządzenie, które wejdzie w życie 26 marca 2020 r. zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. W rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne – urządzenia energetyczne to urządzenia, instalacje i sieci stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw i energii.

Przepisy powyższego rozporządzenia określają wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy wspólne, odnoszące się do wszystkich trzech grup urządzeń energetycznych, cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych oraz wymagania specyficzne odnoszące się do każdej z poszczególnych grup urządzeń energetycznych. Przepisy te nie mają zastosowania do prac wykonywanych w podziemnych zakładach górniczych (w zakresie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego) oraz przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jądrowych, o których mowa w przepisach prawa atomowego oraz przy urządzeniach energetycznych powszechnego użytku.

Porównanie dotychczasowego rozporządzenia z dnia 28 marca 2013 r. a nowego rozporządzenia z 28 sierpnia 2019 r.

Najistotniejsze zmiany pomiędzy obydwoma rozporządzeniami są następujące:

1. zmianie uległ wykaz określeń użytych w rozporządzeniu (wytłuszczone – dodane lub zmienione):

 • urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepi­sów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania pa­liw lub energii,

 • urządzenia energetyczne powszechnego użytku – urządzenia energetyczne prze­znaczone na indywidualne potrzeby ludności lub używane w gospodarstwach domowych,

 • prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska w za­kresie:

 1. obsługi, mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urzą­dzeń energetycznych,

 2. konserwacji, związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego sta­nu technicznego urządzeń energetycznych,

 3. remontów urządzeń energetycznych związanych z usuwaniem usterek i awarii, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,

 4. montażu, niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń energetycz­nych,

 5. kontrolno-pomiarowym, niezbędne do dokonania oceny stanu technicz­nego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energe­tycznej urządzeń energetycznych,

 • prace pomocnicze przy urządzeniach energetycznych – prace niebędące pra­cami eksploatacyjnymi, do których zalicza się w szczególności prace: budow­lane, malarskie, porządkowe, pielęgnacyjne, transportowe oraz związane z obsługą sprzętu zmechanizowanego,

 • strefa pracy – odpowiednio przygotowane miejsce lub stanowisko pracy w za­kresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania prac eksploatacyjnych,

 • osoba uprawniona – osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

 • osoba upoważniona – osoba uprawniona, wyznaczona pisemnie przez praco­dawcę do wykonywania określonych przez niego czynności lub prac eksploata­cyjnych,

 • poleceniodawca – osoba upoważniona, wyznaczona przez pracodawcę do wy­dawania poleceń pisemnych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru,

 • koordynujący – osoba upoważniona, wyznaczona przez poleceniodawcę do koordynacji prac określonych w poleceniu pisemnym, związanych z ruchem urządzeń energetycznych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru,

 • dopuszczający – osoba upoważniona, wyznaczona przez poleceniodawcę i upoważniona przez pracodawcę do wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie przygotowania, prze­kazania i likwidacji strefy pracy oraz zakończenia pracy, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji,

 • kierujący zespołem – osoba upoważniona, wyznaczona przez poleceniodaw­cę do kierowania zespołem, posiadająca umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji,

 • zespół – co najmniej dwie osoby wykonujące pracę,

 • odstęp ergonomiczny – odstęp w powietrzu dopuszczający w ograniczonym zakresie błędy ruchowe i błędy w ocenie odległości przy prowadzeniu prac przy minimalnej odległości zbliżenia, przy uwzględnieniu rodzaju czynności wykonywanych przez osobę, jak i używanych narzędzi;