Demo Banner

Aktualności

USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym: 

Art. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629 i 2215) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2373 po § 21 dodaje się § 22 –24 w brzmieniu: „§ 22 . Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że jest to konieczne. § 23 . W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 22 , w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka. § 24 . Przepis § 23 stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika, o którym mowa w § 22 , stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.”; 2) w art. 23711 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.”.

Odpowiedzialność pracodawcy za przedmioty osobistego użytku pracownika

Pracodawca odpowiada za przedmioty swego pracownika, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu podczas wypadku przy pracy. Odpowiedzialność ta ma ograniczony charakter i nie obejmuje utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych. 

Przedmiotami osobistego użytku są przedmioty, których pracownik nie udostępnia innym, choć nie muszą być one niezbędne dla pracownika czy do wykonania przez niego pracy. Ponadto zgodnie z uchwałą SN z 14 lutego 1978 r. odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku i przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy nie obejmuje utraconych pieniędzy.

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem:

  • przedmiotów osobistego użytku,
  • przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy. 

Pracodawca odpowiada za uszkodzone lub zniszczone przedmioty pracownika według ich wartości w chwili wystąpienia wypadku.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania za przedmioty osobistego użytku pracodawca ustala w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli w firmie nie działa organizacja związkowa, robi to w porozumieniu z poszkodowanym pracownikiem. Wysokość odszkodowania za przedmioty utracone pracodawca ustala według ceny zakupu obowiązującej w czasie ustalania odszkodowania. Uwzględniając stopień zużycia przedmiotów, uzgadnia to z organizacją związkową lub poszkodowanym pracownikiem. 


ADR - obowiązek szkolenia

Obowiązek szkoleń z zakresu bezpieczeństwa przy czynnościach ładunkowych, transporcie, magazynowaniu i użytkowaniu towarów i odpadów niebezpiecznych ADR wynika z:

  • art. 14 ustawy z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U.
    z 2011 r., Nr 227, poz. 1367 z późniejszymi zmianami),

  • przepisów działów 1.3 i 1.10 oraz 8.2.3 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 815).

Szkoleniu takiemu powinny podlegać osoby dokonujące załadunku, rozładunku i przemieszczania towarów i odpadów niebezpiecznych w czasie swoich obowiązków służbowych i wchodząca od 1.07.2015 r. najnowsza wersja przepisów ADR 2015 jeszcze bardziej ten zapis dotyczący szkoleń rozszerzy.

                                                                                   Znalezione obrazy dla zapytania ADR


Kiedy wykonywać ocenę ryzyka zawodowego


Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonywać dla wszystkich stanowisk pracy, dla których ocena nie była wykonana oraz wtedy, gdy w miejscu pracy została wprowadzona zmiana, która mogła spowodować zmianę poziomu ryzyka.

Ocenę ryzyka zawodowego należy przeprowadzić zawsze gdy:

- tworzone są nowe stanowiska pracy,

- wprowadzone są zmiany na stanowiskach pracy,

- na terenie organizacji pracownicy z innych firm wykonują roboty zagrażające pracownikom organizacji,

wprowadzono zmiany związane ze stosowaniem środków ochrony,

- zmieniono wymagania dotyczące dopuszczalnego poziomu czynników środowiska pracy, oceny ryzyka itp.


                                                                                             


SYSTEM ZARZĄDZANIA BHP


Wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy powinno być związane z obszarami:

1. WYPADKI PRZY PRACY - średni koszt wypadku lekkiego to koszt kilku tysięcy złotych, ciężkiego to koszt kilkudziesięciu tysięcy. Zmniejszenie liczby i ciężkości wypadków przy pracy to ograniczenie strat z nimi związanych.

2. CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA - ograniczenie liczby tych czynników to zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka choroby zawodowej.

3. WARUNKI KLIMATYCZNE - poprawa w miejscu pracy, zmniejszenie prac wymagających wydatku energetycznego. Efektem będzie zmniejszenie wydatków na napoje i posiłki profilaktyczne.

4. SKŁADKI UBEZPIECZENIOWE - brak ryzyka wzrostu składek a nawet ich obniżenie.

5. ZMNIEJSZENIE LICZBY NIEOBECNOŚCI - spowodowanej niewłaściwymi warunkami w pracy.

6. ZMNIEJSZENIE LICZBY OSÓB CHORUJĄCYCH NA UKŁAD ODDECHOWY Z POWODU NIEWŁAŚCIWYCH ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ - zle dobranych lub niesprawnych.

7. ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE - zmniejszenie kosztów tych zdarzeń.

8. ZMNIEJSZENIE RYZYKA WYSTĄPIENIA AWARII.

9. BADANIA I POMIARY ŚRODOWISKOWE - ograniczenie stężeń i natężeń to ograniczenie liczby i częstotliwości badań i pomiarów.

10. OUTSOURCING.

                                                                                                     


HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System)

HACCP jest narzędziem służącym do zarządzania bezpieczeństwem żywności, w którym ocenia się możliwość wystąpienia zagrożeń oraz określa metody ich eliminacji w czasie produkcji.

Do stosowania systemu HACCP są zobowiązane wszystkie podmioty przemysłu spożywczego.

Zasady systemu HACCP: - 1 - Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych; -2- Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP); -3- Identyfikacja limitów krytycznych; -4- Ustalenie systemu monitorowania CCP; -5- Określenie działań korygujących; -6- Ustalenie procedur weryfikacji systemu; -7- Ustalenie procedur zapisów.

                                                                                HACCP 3 

                                                                                

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych - nowe zasady.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom psychologicznym, które są przeprowadzane:

- do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat,

- po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy.

Zgodnie z art. 39 k ustawy z dnia 6 kwietnia 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.). pierwsze badanie psychologiczne jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a każde następne dla kierowcy w wieku do 60 lat - w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie póżniej niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacyji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                               


                                                                           

Lubię to!